TOP

Product Owner w projekcie – kim jest i czym się zajmuje?

O korzyściach płynących z wykorzystania w naszych projektach metodyk zwinnych, pisała wcześniej Emilia w artykule „Scrum a jakość produktów w VSoft”. Natomiast w tym artykule chciałabym się skoncentrować na jednej z trzech ról wchodzących w skład zespołu Scrumowego. Product Owner, bo o nim będzie mowa, wraz ze Scrum Masterem i Developerami odpowiada za wytwarzanie produktu. No właśnie, skoro zespół Scrumowy zajmuje się wytwarzaniem produktu, to dlaczego ta metodyka pojawia się również w odniesieniu do realizacji projektów informatycznych?

Produkt vs projekt

Rozpoczynając rozważania na ten temat, warto zacząć od zrozumienia, czym jest projektprodukt. Według definicji Project Managment Institute (PMI), projekt jest to przedsięwzięcie mające określony czas trwania – jest tymczasowe, a jego celem jest wytworzenie unikalnej usługi lub produktu.

Z przytoczonych definicji wynika, że pojęcia te nie są przeciwstawne – produkt jest wynikiem projektu. W przypadku projektów informatycznych produktem zwykle jest wytworzone w trakcie jego trwania oprogramowanie. Kiedy zatem możemy uznać, że działamy projektowo, a kiedy produktowo? Różnica polega na określeniu miary sukcesu. W ujęciu projektowym za sukces uważane jest zwykle dostarczenie produktu o określonym zakresie, w określonym czasie i w zaplanowanym budżecie. Problem pojawia się w momencie, gdy pomijana jest wartość biznesowa produktu, czyli sytuacja, w której zrealizowany zakres nie odpowiada oczekiwaniom klienta. W podejściu produktowym najważniejszym celem jest jednak stworzenie produktu, który realizuje określone potrzeby klienta lub użytkownika.

No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim Product Owner?

Rola Product Ownera w projekcie

Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że Product Owner w Scrumie to taki Project Manager tylko inaczej nazwany. W zależności od projektu te dwie role mogą mieć bardziej lub mniej zbliżone zakresy odpowiedzialności i obowiązków. Co do zasady Project Manager dba o sukces projektu (kontroluje harmonogram prac, wykorzystanie budżetu itp.), natomiast Product Owner odpowiada za sukces produktu, więc troszczy się o to, żeby zrealizowany w projekcie zakres dostarczał nabywcy możliwie najwyższą wartość. W odpowiednich warunkach te dwie role mogą z powodzeniem współpracować w obszarze jednego projektu.

Warto zauważyć, że nie wszystkie osoby związane realizacją projektu są częścią zespołu Scrumowego, który jest bezpośrednio zaangażowany w wytwarzanie konkretnego produktu. Tworzenie oprogramowania jest częścią całego projektu, który obejmuje również inne działania, np. sprzedaż, marketing, wdrożenia czy analizę.

Skupiając się na temacie wytwarzania produktu – niestety samo „techniczne” wdrożenie Scruma, praca w iteracjach czy codzienne spotkanie zespołu nie gwarantują, że produkt będzie bardziej wartościowy. Poza określeniem jak pracować potrzebna jest wiedza co robić i które elementy systemu są najbardziej wartościowe z punktu widzenia biznesu. Za ten obszar odpowiada w Scrumie właśnie Product Owner.

Odpowiedzialność Product Ownera

W Scrumie rolę Product Ownera pełni zawsze jedna osoba. Warto wspomnieć, że może, ale nie musi to być dedykowane stanowisko w strukturze organizacji – istotny jest zakres zadań i odpowiedzialności danego pracownika. Może on delegować zadania, jednak zawsze ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Główną odpowiedzialnością Product Ownera jest określenie codlaczego robimy. Natomiast do Developerów należy decyzja, w jaki sposób określony zakres zostanie zrealizowany.

Następujące zadania są kluczowe w pracy Product Ownera:

    1. Określanie celów i wizji rozwoju produktu. Product Owner musi mieć wiedzę na temat samego produktu, ale również znać biznes, klientów i rynek, na którym działa. W zależności od projektu może mieć mniejszą bądź większą swobodę w kreowaniu produktu.
    2. Zarządzanie backlogiem produktu, czyli listą zadań do wykonania przez zespół. Każde zadanie realizuje określony zakres biznesowy i zawiera opis zachowania systemu. Product Owner dba o to, żeby lista zadań była stale aktualna, uwzględniając zmieniające się potrzeby klienta. Backlog produktu jest swego rodzaju planem projektu. Istotne jest, że Product Owner nie wprowadza opisu technicznego realizacji – to zadanie i odpowiedzialność Developerów.
    3. Ustalanie priorytetów Dysponując określonym czasem i budżetem, Product Owner musi tak ułożyć zadania, aby zespół zrealizował najbardziej wartościowy, z punktu widzenia klienta, zakres. Wyznaczone priorytety są konsultowane z zespołem, natomiast to Product Owner podejmuje ostateczne decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
    4. Nadzorowanie i ocena faktycznego postępu realizacji produktu. Product Owner weryfikuje, czy zrealizowane zadania faktycznie realizują określoną potrzebę biznesową. Nie kontroluje i nie ocenia ilości zrealizowanych zadań. Nie jest kierownikiem zespołu i nie sprawuje nad nim formalnego nadzoru.
    5. Komunikowanie się z interesariuszami – w zależności od rodzaju projektu mogą to być klienci, menedżerowie biznesowi, inwestorzy. Product Owner jest również w stałym kontakcie z Developerami, by upewniać się, że realizowane funkcjonalności i zadania są jasne, zrozumiałe i zgodne z celami biznesowymi. Wszelkie pojawiające się wątpliwości muszą być wyjaśniane na bieżąco.

Potrzebny czy nie?

Zarządzanie produktem nie jest niczym nowym i występującym wyłącznie w Scrumie. Na wybór metodyki prowadzenia projektów wpływa wiele czynników, które powodują, że rola i zakres odpowiedzialności kierownika/opiekuna/właściciela produktu może się nieco różnić.

Jednak niezależnie od wybranej metody, nasz produkt będzie atrakcyjny tylko wtedy, gdy skoncentrujemy się na jego użyteczności i dostarczanej wartości biznesowej. Potrzebna jest więc osoba, która odpowiednio pokieruje rozwojem tworzonego oprogramowania tak, aby dostarczyć produkt, który najlepiej zaspokaja potrzebny klienta lub użytkownika. W Scrumie taką funkcję pełni Product Owner.

Z firmą VSoft związana od niemal 13 lat. Jako analityk biznesowy pełni rolę partnera klienta przy określaniu wymagań odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe. Od kilku lat uczestniczy w projektach z obszaru bankowości. Wcześniej zaangażowana była w realizację przedsięwzięć z zakresu księgowości, finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń.